OBCHODNÍ PODMÍNKY pro účely internetového prodeje vstupenek

Společnost Openplace s.r.o., se sídlem Mánesova 2530, 251 01 Říčany, IČ: 250 82 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48136,e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 323 607 157 (dále jen „Společnost“), vydává tyto obchodní podmínky pro účely internetového prodeje vstupenek na portále kino.nafialce.cz (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

 


1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový nákup vstupenek na kulturní akce pořádané na portálu kino.nafialce.cz, provozovaném Společností a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Společnosti a jejích zákazníků, kteří mohou být jak podnikatelé, tak spotřebitelé (dále jen „Zákazník“).

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (uveden ZDE).

3. Podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost, výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se současně myslí každá právnická osoba.

4. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se Společností.

II. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Aktuální nabídka kulturních akcí, stejně jaké ceny za dané akce, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici na internetových stránkách Společnosti: kino.nafialce.cz

2. Společnost může u jednotlivých služeb/zboží stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na věk účastníků. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Společnosti jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil
s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

4. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení nákupu“, které je zasíláno Společností automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Společnosti.

5. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru Zákazníka.

7. Před zasláním objednávky Společnosti je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Zaplatit“.

8. Smlouvy jsou po svém uzavření Společností archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze této Společnosti.

Způsob dodání zboží

Zakoupený lístek si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci centra Na Fialce na adrese Mánesova 2530, 251 01 Říčany, případně může být vstupenka dodána v elektronické podobě na emailovou adresu stanovenou zákazníkem a/nebo vytisknuta přímo z webového portálu Společnosti.

Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) Společnosti existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou. V případě, že zákazník vybranou vstupenku neuhradí prostřednictvím internetové platby, může si vstupenku pouze zarezervovat.

Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka - spotřebitele

1. Zákazník, který je spotřebitelem (viz definice výše), je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednané vstupenky či ode dne, kdy si mohl vstupenku stáhnout a uložit na svém zařízení. Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit nejpozději do okamžiku zahájení příslušné kulturní akce. Výběrem vstupenky v konkrétní datum a čas Zákazník vyslovuje svou žádost, aby mu byla služba poskytnuta případně ještě před uplynutím 14 denní lhůty na odstoupení od smlouvy (tj. tehdy, pokud zákazník zakoupí vstupenku v termínu kratším než-li 14 dnů od plánované kulturní akce).

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Společnost informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Společnosti, nebo e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jiným vhodným způsobem (osobně v centru), a to tak, aby bylo odstoupení doručeno Společnosti ještě před zahájením dotčené kulturní akce.

3. Zákazník může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Tento formulář je k dispozici zde. Využije-li Zákazník této možnosti, Společnost mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto formuláře - oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, tím není dotčena povinnost Zákazníka uvedená výše.

4. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Vrácení platby je možné pouze na recepci centra Na Fialce a hotovosti bez ohledu na použitou formu úhrady (kartou, GP WebPay) proti nepoškozeným a platným vstupenkám.

5. Společně s vrácením kupní ceny Společnost stornuje také vstupenku zakoupenou Zákazníkem.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Společnosti a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení

1. Společnost si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Společnosti.

3. Společnost má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Společnosti.

Ochrana osobních dat


1. Zákazník poskytuje dobrovolně Společnosti své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se Společností.

2. Zákazník souhlasí, aby Společnost tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovávala, tj. shromažďovala, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat.

3. Zákazník má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl Společností informován. Informace o těchto údajích poskytne Společnost Zákazníkovi kdykoli na základě písemné žádosti.

4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla Společnosti sdělena během registrace Zákazníka, jsou Společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

5. Účastí na kulturní akci Společnosti souhlasí Zákazník s tím, že budou pořizovány zvukové či obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného Zákazníka. Takovéto záznamy mohou být rozmnožovány a rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem propagace kulturních, sportovních či obdobných služeb Společnosti. Zákazník může svůj souhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů své osoby kdykoli odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči Společnosti.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tyto Obchodní podmínky Společnosti jsou účinné od 20. 11. 2015 a jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti: kino.nafialce.cz

Openplace s.r.o. 

Kalendář akcí

<<  červen 2023  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
   
121314161718
1920212425
26272830  

Aktuality